Szanowni Państwo!Niniejsza informacja jest kierowana do Państwa z uwagi na fakt, iż jesteście Państwo naszymi Klientami i udostępniacie nam Państwo swoje dane osobowe, które przetwarzamy wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i zgodnie z wiążącą nas umową. Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych* (RODO), które wprowadza ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące również nas, jako placówkę oświatową. W związku z powyższym Rozporządzeniem pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach, które będą miają zastosowanie od 25 maja 2018 roku. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych; dane kontaktowe: siedziba przy ul.Starej 4, 00-231 Warszawa; tel. 22 628-01-79; 22 628-67-64. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych iod@wcies.edu.pl. Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach określonych przepisami prawa zgodnie z wymogiem ustawowym i warunkiem umownym. Państwa dane osobowe są przechowywane do czasu realizacji celów oraz zgodnie z prawem. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych we WCIES przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Państwa będzie niemożność uzyskania porady w Specjalistycznym Punkcie Konsultacji prowadzonym przez konsultantów WCIES. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Państwa dane będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej. Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań. Wszelkie dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o ich wykorzystywaniu i zabezpieczaniu oraz przysługujących Państwu uprawnieniach i warunkach wykorzystania będzie można uzyskać poprzez kontakt mailowy.

Z poważaniem Arkadiusz Walczak


* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szanowni Państwo!


Pragniemy poinformować, że Specjalistyczne Punktu Konsultacyjne wznowiły swoją działalność po przerwie wakacyjnej.
Zapraszamy do współpracy


Szanowni Państwo!


Pragniemy zaprosić do zapoznania się z prezentacją dotyczącą działalności SPK Hafciarska.10.05.2017Szanowni Państwo!


Pragniemy zaprosić do zapoznania się z materiałem wideo dotyczącym działalności SPK Łucka.03.05.2017Szanowni Państwo!


SPK w ZSS nr 97 działa bez zmian, ale w samej placówce wielkie zmiany.


Szkoła dla dzieci z autyzmem w lutym 2017 roku okresie ferii zimowych zmieniła tymczasowo swoją siedzibę. Wielka rozbudowa i remont szkoły przy ul. Tarchomińskiej 4 zakończy się pod koniec roku szkolnego 2017/2018.


ZSS nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 wygląda dzisiaj tak:

Budowa ruszyła pełną parą, a my jesteśmy po drugiej stronie Dworca Wschodniego.

Zapraszamy do nowej siedziby przy ul. Skaryszewskiej 8 wejście B.


Zachowaliśmy stary numer telefonu: 22 619 05 05


19.04.2017

Szanowni Państwo!


Pragniemy poinformować, że Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny przy
ul. Tarchomińskiej, w związku z remontem, zostaje przeniesiony na
ul. Skaryszewską 8 w Warszawie. Numer kontaktowy pozostaje bez zmian.
19.03.2017

Szanowni Państwo!


Zaprszamy na konferencję!

16.03.2017

Szanowni Państwo!


Z radością pragniemy poinformować, że z dniem dzisiejszym pracę rozpoczął nowy Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny "Łucka" przy Ośrodku Szkolno –Wychowawczym dla Głuchych Warszawa, ul. Łucka 17/23


Obszary udzielanych konsultacji:


  • praca z uczniami z wadą słuchu (problemy szkolne w zależności od stopnia utraty słuchu-pomoc w doborze metod nauczania),
  • diagnoza problemów wychowawczych , szkolnych , zaburzenia zachowania wynikające z niepełnosprawności i problemów komunikacyjnych,
  • konsultacje z polskiego języka migowego PJM
  • trudności adaptacyjne w grupie rówieśniczej
  • doradztwo zawodowe (badanie preferencji zawodowych uczniów, przygotowanie do wejścia na rynek pracy),
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych (czytanie ze zrozumieniem, pokonywanie trudności w czytaniu związanych z małym zasobem słów lub wynikających ze specyfiki niepełnosprawności),
  • pomoc surdologopedyczna (terapia mowy i słuchu ,diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób chorych neurologicznie, zaburzenia mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych ,neurologopedia),
  • metodyka nauczania języka polskiego osób głuchych.
Zapraszamy do kontaktu!

02.02.2017Szanowni Państwo!


Jest nam miło poinformować, że 1 września 2016 SPKi rozpoczęły 7 rok działalności - dziękujemy za zafuanie!

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne (SPK) działają pod patronatem i z inicjatywy Biura Edukacji m. s. Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zgodnie z Programem Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013-2020.

Celem działania Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych jest pomaganie osobom, które pracują i opiekują się dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Specjaliści SPK pomogą nazwać problem, poszukać jego przyczyny oraz zaproponują sposób rozwiązania trudnej sytuacji.

Pomoc jest przeznaczona dla mieszkańców m.s. Warszawy i udzielana jest bezpłatnie.

By skorzystać z pomocy SPK, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z koordynatorem punktu - namiary na nas są w sekcji "Adresy Punktów" w górnym menu portalu. Znajdziecie tam Państwo oprócz danych teleadresowych, problematykę jaką zajmują się specjaliści w danym punkcie.

Szanowni Państwo!
Główną zasadą pracy istnienia SPK jest to, iż konsultacji udzielają specjaliści praktycy, którzy nie zawsze mogą osobiście odebrać telefon od osoby dzwoniącej, ale zawsze oddzwonimy jeśli tylko osoba dzwoniąca zostawi telefon. Drugą preferowaną formą jest napisanie e-maila. Na pewno taki kontakt nie zostanie bez odpowiedzi. Trzecią formą jest kontakt z koordynatorem merytorycznym pod nr komórkowym:518-725-251, który przekaże dane kontaktowe osoby dzwoniącej właściwemu koordynatorowi SPK.Logowanie do pocztydata-layout="standard" data-action="like" data-show-faces="true" data-share="true">
 

DHTML JavaScript Menu By Milonic