O nas

Celem SPK jest profesjonalne pomaganie osobom, które pracują lub opiekują się dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Klientami SPK mogą być:

 • rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczących się
 • uczniowie pełnoletni
 • uczniowie niepełnoletni za zgodą rodziców
 • nauczyciele, dyrektorzy warszawskich szkół
 • inni specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą (m.in. kuratorzy, przedstawiciele NGO, pracownicy OPS, terapeuci, lekarze)
 • rodzice dzieci małych, nieobjętych systemem wczesnego wsparcia (integracja sensoryczna)

Warunkiem uzyskania bezpłatnej konsultacji jest:

 • miejsce zamieszkania na terenie Warszawy
 • nauka/praca w szkole na terenie Warszawy

SPK specjalizują się w dwóch głównych obszarach pomocy:

 • problemy wychowawcze dzieci i młodzieży
 • problemy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio w SPK. Terenem działania SPK jest m.st. Warszawa. Pomoc udzielana w SPK jest bezpłatna. Nie obowiązuje rejonizacja.

Po spotkaniu ze specjalistą SPK można uzyskać opinię/zaświadczenie, zawierające informację o odbytej konsultacji lub/i, w zależności od potrzeb, wskazówki do pracy z uczniem na terenie szkoły, w której się uczy.

Punkty działają pod patronatem i z inicjatywy Biura Edukacji m.st. Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Zespół

Specjaliści SPK to praktycy, pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

Tworzą i wprowadzają dostosowania do procesu edukacji zgodnie ze stanem psychofizycznym uczniów.

Wizja | Misja | Wartości

Wizja i misja

Naszą wizją jest szkoła dostępna dla wszystkich dzieci i młodzieży, bez względu na trudności z jakimi się mierzą, respektująca prawa dziecka, wolna od przemocy i dyskryminacji. Naszą misją jest niesienie profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów i specjalistów.

Wartości

Wartości, którymi się kierujemy w naszych działaniach wynikają z przeświadczenia, że każdy człowiek ma prawo do:

 • szacunku
 • decydowania (o swoim życiu, ciele)
 • wolności wyboru
 • godnego życia
 • wolności słowa i samostanowienia
 • równego traktowania
 • rozwiązywania sytuacji konfliktowych bez przemocy
 • wolności myśli, sumienia i wyznania
 • uznawania podmiotowości każdego człowieka

Standardy pracy SPK

Przez standard pracy SPK rozumie się przygotowany przez Koordynatora Merytorycznego zbiór zbiorów zasad postępowania, dokumentowania oraz funkcjonowania Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych. Wszystkie muszą być bezwzględnie przestrzegane, dokumentowane i kontrolowane, tak aby została zachowana wysoka jakość pracy. Obejmują one następujące obszary:

 • Zasady i tryb udzielanych konsultacji.
 • Zakresu i procedury prowadzonej dokumentacji.
 • Bazy lokalowej oraz wyposażenia Punktów.
 1. Konsultacje są prowadzone w Punktach, w szczególnych przypadkach można udzielić konsultacji na terenie innej placówki, według wypracowanych zasad. Przy pierwszym spotkaniu z klientem informuje się, że SPK nie prowadzi terapii. Celem konsultacji jest diagnoza problemu i ewentualne pokierowanie osoby do instytucji zajmujących się pomocą, np. klienci niewydolni wychowawczo winni otrzymać informację o możliwości i miejscach uczestnictwa w warsztatach umiejętności wychowawczych.
 2. Konsultacje powinny być udzielane wyłącznie klientom zdefiniowanym jako odbiorcy oferty SPK. W jednostkowych sytuacjach, wymagających innego postępowania niż ustalony standard konsultacji, należy o zaistniałej sytuacji poinformować Koordynatora Merytorycznego.
 3. Specjaliści pracują wyłącznie z tymi klientami, co, do których, zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, posiadają niezbędne kompetencje i umiejętności ujęte w arkuszach aplikacyjnych. Ich kwalifikacje, dyplomy certyfikaty, licencje, rekomendacje potwierdzone są w dokumentacji Punktu.
 4. Praca SPK jest dokumentowana, a wszelkie informacje ujawniane przez klientów podczas konsultacji są chronione przez specjalistów w sposób wymagany przez prawo i normy pracy.
 5. Konsultacje są przeprowadzane w pomieszczeniach gwarantujących odpowiednie warunki - wyizolowanych, cichych, zabezpieczających komfort konsultacji.
 6. W związku z powyższym Punkt powinien być dobrze oznaczony oraz wyposażony w bazę adresową instytucji pomocowych, do których kierowani mogą być klienci SPK.
 7. Koordynatorzy zobowiązani są do dbania o stałą aktualizację informacji na temat pracy SPK, uczestnictwa w konferencjach, spotkaniach itp. na terenie Warszawy, gdzie ich zadaniem jest działalność informacyjna i promocyjna idei pracy SPK. Koordynatorzy SPK zobowiązani są do prowadzenia i przechowywania w prawidłowy sposób dokumentacji Punktu (dokumenty wg wzoru D1, D2) i do przesyłania co miesiąc dokumentacji pracy do Koordynatora Merytorycznego (dokumenty wg wzoru D3, D6, K1).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego i pomocy specjalistycznej Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego zgodnie z wymogiem ustawowym i Państwa zgodą w ramach określonych przepisami prawa zgodnie z art.6.ust.1 lit. a, c, d oraz art.9 ust.2 lit. a, b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej oraz art.12 § 1-2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i art. 4. § 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 Administratorem danych jest Arkadiusz Walczak, dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń siedzibą przy ul.Starej 4, 00-231 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych: daneosobowe@wcies.edu.pl.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych Państwa i Państwa Dzieci przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Państwa dane i dane Dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, dane będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej.